KUNNE DU VÆRE EN ISRAELIT UDEN AT VIDE DET?
af pastor Ted R. Weiland

Printable version.

Translation by Nordisk Israel Forlag


Suggested donation: 20-100/$0.20 each; 101-1000/$0.15 each; 1001-5000/$0.10 each.

ORDER HERE

“Her er et paradoks, et paradoks, et ganske snildt paradoks: en antropologisk kendsgerning, mange kristne har muligvis mere hebraisk-israelitisk blod i deres årer end de fleste af deres jødiske naboer.”1 (Citat: Alfred M. Lilienthal)

Kunne der muligvis være nogen sandhed i dette? Hvis det var tilfældet, ville det betyde, at størstedelen af kristenheden, og resten af samfundet, har fejl-identificeret det vigtigste folk i Bibelens beretning. Hvis Israel er blevet fejl-identificeret dér, er der ingen tvivl om, at virkelig store fejl i doktrinære fortolkninger og anvendelser af bibelsk profeti er blevet gjort!

Der er en bred vifte af historier omkring israelitterne og deres moderne identitet. Det er ikke denne traktats hensigt at berette om endnu en af de historier. Den vil i stedet tilvejebringe dig resten af historien, den sande historie omkring Israels moderne identitet, dén fundet i Skrifterne og bekræftet af arkæologien og historien – en historie sædvanligvis ikke fortalt af de fleste prædikanter.

Det åndelige Israel

En stor del af kristenheden bliver lært, at Gud ikke længere har en plan for det fysiske Israel under den nye pagt, og at Han nu kun arbejder med et åndeligt Israel. F.eks. hævdede dr. Ed Moore, i januar/februar 1991-udgaven af The Last Trump, at: ”Således kan vi begynde at se, at Abrahams børn [i dag under den nye pagt] intet har at gøre med race.”2

I sin bog Clouds Over America konkluderer Leonard C. Lee: ”Efter som Gud har forkastet israelitterne som en nation, kan vi begynde at kigge efter opfyldelsen af Hans formål alene i [et] åndeligt Israel …De [fysiske] israelitter er nu forsvundet fra arenaen…”3

Dybest set påstår disse mennesker, og andre med dem, at Gud har en ny pagtsplan for det fysiske Israel. Og dog skriver den inspirerede skribent af Hebræerne, i direkte modstrid med disse udtalelser: ”Der skal komme dage, siger Herren [Jahve4], da jeg opretter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus …”(Hebræerne 8:8)

Mens at nogle mennesker forsøger at åndeliggøre denne del af Skriften for at tilpasse det deres allerede modelerede idéer, eller for at få det til at harmonere med deres trossamfunds lærdomme, så kan israelitterne ikke åndeliggøres i dette vers, og det af tre grunde:

 1. For det første vil sammenhængen ikke tillade det. Selve det næste vers dikterer, om israelitterne, omtalt i vers otte, skal anses for at være fysiske eller åndelige: ”… en pagt, der ikke er som den [mosaiske], jeg sluttede med deres[Israels hus’ og Judas hus’] fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. …” (Hebræerne 8:9) Det folk, beskrevet i dette afsnit, med hvem den nye pagt bliver indgået, er tydeligvis de fysiske efterkommere af det fysiske folk, som Moses førte ud af Egypten.
 2. Den anden grund til, at Israel ikke kan åndeliggøres, illustreres ved det gammel-testamentlige afsnit, fra hvilket Hebræerne 8:8-12 er citeret. Forfatteren af Hebræerne citerer profeten Jeremias, og Jeremias fortsætter med følgende: ”Dette siger Herren [Jahve], han som satte solen til at lyse om dagen og bestemte månen og stjernerne til at lyse om natten ... Kun hvis disse mine bestemmelser kunne brydes, siger Herren [Jahve], ville Israels slægt ikke længere bestå som mit folk. Dette siger Herren [Jahve]: Kun hvis himlen deroppe kunne måles og jordens grundvolde dernede kunne udforskes, ville jeg forkaste hele Israels slægt for alt det, de har gjort, siger Herren [Jahve].” (Jeremias 31:35-37)
  Efter som solen, månens og stjernernes lys stadig lyser, og efter som himlen stadig ikke er blevet målt, og efter som jordens grundvolde stadig udforskes, så er det ganske tydeligt, at Gud stadig arbejder med de fysiske efterkommere af Abraham, Isak og Jakob. Hvis ikke, så har Gud løjet.
 3. Den tredje grund til, at israelitterne fra Hebræerne 8:8 ikke kan åndeliggøres, er fordi et andet vidne findes i Romerne, hvor apostlen Paulus erklærer: ”Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. De er jo israelitter, de har … pagterne …” (Romerne 9:3-4)
  Ikke kun erklærer de forudgående tre vers specifikt, at Gud indgik Sin nye pagt med israelitter, men der er mange andre ny-testamentlige afsnit, der afslører, at Gud fortsat arbejder med den fysiske nation Israel selv til den dag i dag.5
  Der kan ikke sættes spørgsmålstegn ved, om Gud, under den nye pagt, har en plan for det fysiske Israel (i det mindste med resten, der har, og bliver, genløst ved Yeshua6 Kristi forsonende offer). Hvis dette er tilfældet, påkræves det af kristenheden at identificere de sande efterkommere af Abraham, Isak og Jakob korrekt.

Nutidens jøder

Næsten hele kristenheden læres, at nutidens ”jøder” repræsenterer Israel. Og hvor mange af de selv samme mennesker er mon dog blevet lært, at Bibelen advarer os mod israelitiske bedragere? Netop, ikke-israelitter, der fejlagtigt påstår at være israelitter: ”Jeg kender …. at du spottes af dem, der påstår at være jøder [d.v.s. judæere, altså israelitter] og ikke er det, men er Satans synagoge.(Åbenbaringen 2:9)

Hvor mange kristne er i øvrigt blevet fortalt, at der faktisk er et folk, der indrømmer at være disse bedragere? F.eks. begynder The 1980 Jewish Almanac’s første kapitel, med titlen Identity Crisis, med følgende indrømmelse: ”Strengt talt, så er det ukorrekt at kalde en oldtids-israelit for en ’jøde’, eller at kalde en nutidig jøde for en ’israelit’ eller en ’hebræer’.”7

Denne kendsgerning bekræftes af adskillige andre jødiske kilder og individuelle jøder.8 Dr. Oscar Levy gik så langt som at udtale: ”Og er de [nutidens jøder] ikke opfinderne af myten om det udvalgte folk?”9

Hvorfor er kristenheden og den amerikanske offentlighed ikke blevet fortalt, at mere end 90 procent af det folk kendt som ”jøder”, ikke er efterkommere af Abraham, Isak og Jakob? Historien afslører, at de faktisk er efterkommerne af de grumme, turkisk-mongolske khazar-stammer, der vandrede på det sydlige Ruslands stepper, og antog religionen jødedom mellem det 7. og det 9. århundrede. I dag er khazarerne kendt som ”jøder”, ikke p.g.a. race, men p.g.a. religion.10

Som nævnt, så erklærer Bibelen, at der ville være israelitiske bedragere. Disse bedragere har uforsætligt eller med overlæg identificeret sig selv ved deres egne skrifter. Hvis ”de” derfor ikke er det sande Israel, så må nogle andre være det!

Det sande Israel

Gud gav indikationer fra Skriften til at identificere Israel fra oldtiden. Der er ingen debat omkring, hvorvidt oldtidens Israel opfyldte de fleste af disse kendetegn og var identificeret ved dem. Men endnu mere ophidsende er den kendsgerning, at netop de samme kendetegn hjælper os til at identificere Israel i dag! Nedenfor nævnes femten nationale, geografiske og Skriftlige kendetegn, der ganske sikkert kan identificere Israel. Spørg dig selv, hvilket nutidigt folk identificerer de?

5 nationale aspekter

 • Israel skulle blive et stort og mægtigt folk (1. Mose 12:1-3)
 • Israel skulle blive vældig talrige (1. Mose 22:17)
 • Israel skulle danne en mængde folkeslag (1. Mose 17:4-6)
 • Israel skulle herske over andre folk (5. Mose 15:6)
 • Israel skulle være en velsignelse for alle folk (1. Mose 22:18)

5 geografiske aspekter

 • Israel skulle have et nyt hjem; andet end Kana’ans land (2. Samuel 7:10)
 • Israels nye land skulle befolkes af folk samlet fra mange folkeslag (Ezekiel 38:8)
 • Israel skulle have et land med byer uden bymure, slå og port (Ezekiel 38:11)
 • Israel skulle have et land med stor landbrugsrigdom (5. Mose 28:8-11)
 • Israels nye land blev beskrevet som ”de helliges lejr” (Åbenbaringen 20:7-9)

5 åndelige aspekter

 • Israel skulle have en ny religion og blive frelst af Jahve (Jeremias 31:7, 31-37)
 • Israel skulle bære evangeliet til hele verden (Esajas 49:3-6)
 • Israel skulle være det eneste folk, som var blevet givet Guds Lov (Salme 147:19, 20)
 • Israel skulle for størstedelens vedkommende være blind overfor sin identitet (Esajas 42:16-19)
 • Israel skulle kaldes ved et nyt navn (Esajas 62:1, 2)

Hvis Israel eksisterer i dag, som hun må, så er der kun ét folk, ved hvilket alle disse identificerende kendetegn passer – og de passer så sandelig ikke på de nutidige ”jøder”. De passer imidlertid perfekt på de angel-saksiske, keltiske, germanske, skandinaviske og beslægtede folk; den mængde af nationer, der blev til en stor nation, med et nyt hjem, en ny religion, og som har velsignet verden med evangeliet om Yeshua og talrige andre velsignelser.

Alfred Lilienthal (en jøde) forstod så sandelig, hvad de fleste kelto-saksere ikke gør: Mange kristne har mere hebarisk-israelitisk blod i deres årer, end de fleste af deres jødiske naboer har.

Konklusion

Profeten Esajas talte om en tid ude i fremtiden, hvor ”Øjnene på dem, der kan se, skal ikke lukkes til, ørerne på dem, der kan høre, skal lytte; de uroliges hjerte skal fatte og forstå, de stammendes tunge skal tale flydende og klart.” (Esajas 32:3-4) Det er denne korte traktats formål at assistere i opfyldelsen af Esajas’ profeti m.h.t. det sande Israels identitet. Vi har meget kort påvist og givet bevis for de følgende tre kendsgerninger:

 • Gud har en ny pagtsplan med nutidens fysiske Israel.
 • Nutidens ”jøder” er ikke israelitter, men i stedet bedragere.
 • De keltisk-saksiske folk er israelitter, de sande efterkommere af Abraham, Isak og Jakob.

Du har nu resten af historien, den sande historie om Israels nutidige identitet; det er op til dig, hvad du vil gøre med den. Det er vor bøn, at Esajas’ profeti må blive opfyldt i dig, og at du vil gøre din del for at vække andre israelitter for deres identitet, og for deres ansvar over for Gud som Hans folk.

 

Original-titel: Could You Be An Israelite And Not Know It?  

Mission to Israel

P.O. Box 248

Scottsbluff

NE 69363

U.S.A.

 

 


1 Alfred M. Lilienthal, Jr.: What Price Israel(Chicago: Henry Regnery Company, 1953), s. 223.

2 Dr. Ed Moore: The Last Trump (januar/februar, 1991), s. 7.

3 Leonard C. Lee: Clouds Over America(Washington: Review and Herald Publishing Association, 1948), s. 71.

4 Hvor Tetragrammatonnet forkert er blevet erstattet med ordene ”Herren” eller ”Gud” enten i Det Gamle eller Det Nye Testamente, er disse afsnit blevet rettet på ved at indsætte navnet ”Jahve”, som det skulle være blevet gjort af oversætterne.

5 Matthæus 1:21; 2:6; 10:6; 15:24; Lukas 1:16, 33, 54-55, 68, 72-73, 77; 19:9, 10; 22:30; Apostlenes Gerninger 1:6; 5:31; 13:23, 24; Romerne 4:1; 11:1, 2; Jakob 1:1; Åbenbaringen 7:3-8; 21:10-12; o.s.v.

6 Yeshua er den engelske translitterering af Frelserens hebraiske navn. For en nærmere forklaring omkring anvendelsen af Guds hellige navne, kan The Third Commandment læses på www.missiontoisrael.org/3rdcom-pt1/html, eller Thou shalt not take the name of Yahweh thy God in vain af Ted R. Weiland kan bestilles fra Mission to Israel (adresse bagerst) for en donation på f.eks. $9.

7 The Jewish Almanac, redigeret af Richard Siegel og Carl Rheins (New York: Bantam Books, 1980), s. 3.

8 The Jewish Encyclopedia (1905); The Standard Jewish Encyclopedia (1966); Nathan M. Pollock, professor i jødisk middelalderhistorie ved Tel Aviv Universitet; Barnard Lazare; Robert Quillan; dr. Benjamin Freedman; Arthur Koestler; James Yaffe; Paul Meyer; og mange andre.

9 Dr. Oscar Levy, forordet til The World Significance of the Russian Revolution, George Pitt Rivers (Oxford, England: Basil Blackwell, 1920), s. vi.

10 Arthur Koestler: The Thirteenth Tribe ( New York: Random House, Inc., 1976).

 


Home      Artikler     Links

Most Recent Article

An Open Response to Martin Selbrede and Archie Jones’ ‘Book Review’ of Bible Law vs. the United States Constitution: The Christian Perspective


Most Recent Message


Important Books
Visit us on:Visit us on:Mission to Israel · P.O. Box 248 · Scottsbluff, NE 69363 · Email